` ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 – The 2nd World Irrigation Forum (WIF2)
Loading
TEL : +662-669-3465
FAX : +662-669-3086
EMAIL : info@worldirrigationforum.net
release-n2
April 23, 2016

ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน และประธาน THAICID เป็นประธานจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ร่วมกับคณะทำงาน 7 คณะที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1119/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้ประชุมทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน แผนกิจกรรมและงบประมาณรวมถึงให้การต้อนรับแขกผู้ทรงเกียรติคณะต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 6 -12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ